Vilniaus pilyse – karybos tyrinėtojo Ričardo Dedialos virtuali paskaita

Atgal

Vilniaus pilyse – karybos tyrinėtojo Ričardo Dedialos virtuali paskaita

2021-05-27

Šį vakarą įvyko Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktoranto, karybos tyrinėtojo Ričardo Dedialos virtuali paskaita „Technologinės karybos inovacijos LDK XIII–XV a. pr.: apgulos/šturmo įrenginių įsisavinimas“. Daž­nas įsi­vaiz­duo­ja, kad XIII am­žiu­je prieš kry­žiuo­čius ko­vo­ję lie­tu­viai bu­vo pa­na­šūs į kai­liais ap­si­tai­siu­sius bar­ba­rus, mo­kė­ję tik pel­kė­se ir miš­kuo­se iš pa­sa­lų pul­di­nė­ti prieš­ą. Is­to­ri­niai šal­ti­niai ir ar­cheo­lo­gi­niai ra­di­niai pa­nei­gia to­kią nuo­mo­nę. Pa­sak Ri­čar­do De­dia­los, jei lie­tu­vių ka­ry­ba ti­krai ne­bū­tų pri­ly­gu­si kry­žiuo­čių ri­te­riams, Lie­tu­vos Di­džio­ji Ku­ni­gaikš­tys­tė tie­siog ne­bū­tų at­lai­kiu­si jų spau­di­mo ir tuo la­biau ne­bū­tų pa­sie­ku­si ga­lu­ti­nės per­ga­lės prieš or­di­ną. Lie­tu­viai bu­vo ne tik tin­ka­mai gink­luo­ti, kad ga­lė­tų sto­ti į mū­šį prieš bet ku­riuos kai­my­nus, bet ir iš­mo­nin­gi ka­riai, su­ma­niai keis­da­vę tak­ti­ką, pri­klau­so­mai nuo ap­lin­ky­bių.