Direkcija atsisakė derinti Vilniaus miesto bendrąjį planą

Atgal

Direkcija atsisakė derinti Vilniaus miesto bendrąjį planą

2021-01-20

Metai prasidėjo su vėjeliu. Vilniaus miesto savivaldybė 2021-01-08 direkcijai pateikė prašymą suderinti Vilniaus miesto savivaldybės bendrąjį planą. Direkcijai susipažinus su pateiktu bendruoju planu, šių metų sausio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybei buvo pateikta keletą pastabų ir atsisakyta derinti bendrojo plano sprendinius, nes jie prieštarauja teisės aktų reikalavimams arba žinomoms faktinėms aplinkybėms.

Visų pirma, Vilniaus miesto bendrajame plane pateiktos senosios Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato ribos, todėl savivaldybės paprašyta bendrojo plano brėžiniuose pateikti naujausias rezervato ribas, kurios yra patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2017-12-21 nutarimu XIII-977.

Antra, Vilniaus miesto bendrajame plane išskirtoms funkcinėms zonoms Nr. . SEN-19A-1 /... / SEN 19-A-5, SEN-19B-1 / SEN-19B-2, SEN-73C-1 /.../ SEN-73C-3 klaidingai nurodama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis bei galimi žemės naudojimo būdai. Vilniaus miesto savivaldybės paprašyta nurodyti konservacinę žemės sklypų paskirtį, kaip to reikalauja Žemės įstatymo 6 str. 1 dalies 3 punkto ir to paties įstatymo 28 str. 1 dalies 1 punkto nuostatos, taip pat Specialiųjų žemės naudojimo įstatymo 64 str. 1 dalies nuostatos.

Trečia, paprašyta papildyti bendrojo plano aiškinamąjį raštą blanketine norma, jog Vilniaus pilių rezervate galimą veiklą, teritorijų naudojimo reglamentus bei galimas statybos / tvarkybos darbų rūšis ir šių darbų apimtis kaip tvarkymo priemones nustato Vilniaus pilių rezervato nuostatai ir šio rezervato teritorijų planavimo dokumentai, parengti pagal Saugomų teritorijų įstatymą. Tokia norma ateityje padėtų išvengti teisinio neapibrėžtumo bei atsirasti nuostatų konkurencijai (pvz., kolizijoms).

Vilniaus miesto savivaldybei taip pat priminta, kad tam tikrų Vilniaus miesto savivaldybės paskelbtų gamtos paveldo objektų jau fiziškai nebėra. Tai būtų Nr. 13 „Kaštonas Šiltadaržio gatvėje“ ir Nr. 19 „Pilių parko kanadinė tuopa“.

Bendrajame plane rasta ir dar keletą faktinių neatitikimų, apie kuriuos informuota tiek Vilniaus miesto savivaldybė, tiek bendrojo plano rengėjas.