Ketvirtadienio paskaita kupole – apie „griausmą ir ugnį“ Vilniaus pilyse

Atgal

Ketvirtadienio paskaita kupole – apie „griausmą ir ugnį“ Vilniaus pilyse

2022-06-16

Vakar buvo labai gera paskaita „įvykio“ vietoje - apie tai kuo šturmavo Vilniaus pilis kryžiuočiai ir kuo gynėsi pilėnai, pasakojo istorikas Ričardas Dediala. Pa­sak is­to­ri­ko, jei lie­tu­vių ka­ry­ba ti­krai ne­bū­tų pri­ly­gu­si kry­žiuo­čių ri­te­riams, Lie­tu­vos Di­džio­ji Ku­ni­gaikš­tys­tė tie­siog ne­bū­tų at­lai­kiu­si jų spau­di­mo ir tuo la­biau ne­bū­tų pa­sie­ku­si ga­lu­ti­nės per­ga­lės prieš or­di­ną. Lie­tu­viai bu­vo ne tik tin­ka­mai gink­luo­ti, kad ga­lė­tų sto­ti į mū­šį prieš bet ku­riuos kai­my­nus, bet ir iš­mo­nin­gi ka­riai, su­ma­niai keis­da­vę tak­ti­ką, pri­klau­so­mai nuo ap­lin­ky­bių. Dėkojame Vilniaus pilių kupolo paskaitų lektoriams ir klausytojams, kurie ištikimai lankosi ketvirtadieniais.