Direkcijos veiklos planavimo dokumentai

Atgal

Direkcijos veiklos planavimo dokumentai

Direkcija nėra atskiras asignavimų valdytojas. Savo veiklai vykdyti direkcija lėšas gauna iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos. Dėl to direkcija kasmet rengia tik metinius veiklos planus ir tik metinių veiklos planų vykdymo ataskaitas. Taigi, direkcija neformuoja nei politikos, nei strategijos, o tik įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginio veiklos plano dalį. Su šiais strateginiais veiklos planais galite susipažinti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos internetinėje svetainėje.

Metiniai veiklos planai ir jų vykdymo ataskaitos rengiami vadovaujantis aktualiausiu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826, kuriame aiškiai nustatyta, kokie duomenys turi būti šiuose veiklos planavimo dokumentuose ir kaip jie turi būti pateikti. Veiklos vertinimo kriterijai taip pat nustatyti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-748.

Metiniai veiklos planai ir jų vykdymo ataskaitos taip pat rengiami vadovaujantis aktualiausia Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, Strateginio planavimo metodika ir kitų norminių teisės aktų aktualiausiomis redakcijomis.  

Žemiau pateikiamos pastarųjų trijų metų direkcijos metiniai veiklos planai ir jų vykdymo ataskaitos. Ankstesnių metų direkcijos veiklos planus galima rasti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos internetinėje svetainėje.

2021 metų veiklos planavimo dokumentai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2021-01-08 suorganizuoto pasitarimo rezultatais, direkcijos 2021 metų veiklos planas bus pradėtas ruoši nuo šių metų vasario 1 d. ir turės būti baigtas ne vėliau kaip iki šių metų kovo 1 d.

Šių metų veiklą kviečiame sekti mūsų internetinėje svetainėje ir mūsų Facebook paskyroje.

2019 metų veiklos planavimo dokumentai

 

2018 metų veiklos planavimo dokumentai