Direkcijos veiklos planavimo dokumentai

Atgal

Direkcijos veiklos planavimo dokumentai

Direkcija nėra atskiras asignavimų valdytojas. Savo veiklai vykdyti direkcija lėšas gauna iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos. Dėl to direkcija kasmet rengia tik metinius veiklos planus ir tik metinių veiklos planų vykdymo ataskaitas. Taigi, direkcija neformuoja nei politikos, nei strategijos, o tik įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginio veiklos plano dalį. Su šiais strateginiais veiklos planais galite susipažinti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos internetinėje svetainėje.

Metiniai veiklos planai ir jų vykdymo ataskaitos rengiami vadovaujantis aktualiausiu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826, kuriame aiškiai nustatyta, kokie duomenys turi būti šiuose veiklos planavimo dokumentuose ir kaip jie turi būti pateikti. Veiklos vertinimo kriterijai taip pat nustatyti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-748.

Metiniai veiklos planai ir jų vykdymo ataskaitos taip pat rengiami vadovaujantis aktualiausia Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, Strateginio planavimo metodika ir kitų norminių teisės aktų aktualiausiomis redakcijomis.  

Žemiau pateikiamos pastarųjų trijų metų direkcijos metiniai veiklos planai ir jų vykdymo ataskaitos. Ankstesnių metų direkcijos veiklos planus galima rasti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos internetinėje svetainėje.

2020 metų veiklos planavimo dokumentai
  • Direkcijos 2020 metų metinis veiklos planas.
  • Direkcijos 2020 metų metinio veiklos plano vykdymo ataskaita bus parengta iki 2021 m. sausio 18 d.
  • Direkcijos 2020 metų metinio veiklos plano pristatymas visuomenei bus parengtas iki 2021 m.  kovo 8 d.

Šių metų veiklą kviečiame sekti mūsų internetinėje svetainėje ir mūsų Facebook paskyroje.

2019 metų veiklos planavimo dokumentai

 

2018 metų veiklos planavimo dokumentai