Asmenų duomenų apsauga

Atgal

Asmenų duomenų apsauga

Ilona Šlepikienė yra paskirta Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos asmens duomenų apsaugos pareigūne.

Pagrindinė asmens duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, nuostatų, skatinant direkcijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus: pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Ilona Šlepikienė
tel. (8 662) 019 73
el. p. ilona.slepikiene@vilniauspilys.lt

Skundus dėl direkcijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Esant poreikiui, daugiau informacijos galime suteikti
el. p. info@vilniauspilys.lt arba tel. (8 5) 212 26 62 (direkcijos darbo valandomis).