Veiklos sritys

Atgal

Veiklos sritys

Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas įsteigtas Lietuvos istoriniam valstybės ir dvasinės kultūros centrui – Vilniaus pilims, pilių teritorijai ir joje esančioms kultūros ir gamtos vertybėms išsaugoti, nuolatiniams jų moksliniams tyrimams organizuoti, joms reikiamai tvarkyti ir naudoti.

Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas – Vilniaus senamiesčio širdis. Tai mažiausias valstybinis rezervatas Lietuvoje.
Rezervatas įsteigtas 1997 m.; plotas – 51,07 ha; valdymui ir veiklai organizuoti 2004 m. įsteigta Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija.

 

Misija
Mūsų misija – išsaugoti istorinį Lietuvos valstybės ir dvasinės kultūros centrą – Vilniaus pilis, pilių teritoriją ir joje esančias kultūros bei gamtos vertybes, organizuoti nuolatinius jų mokslinius tyrimus, tinkamai jas tvarkyti ir naudoti.
Tikslai ir veikla

1. Direkcijos tikslas – užtikrinti Kultūrinio rezervato nuostatuose numatytų uždavinių įgyvendinimą.

2. Direkcija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius:

 • organizuoja Kultūrinio rezervato priežiūros, regeneravimo, pritaikymo lankymui ir naudojimo darbus;
 • rengia Kultūrinio rezervato tvarkymo, priežiūros ir naudojimo programas;
 • rengia ir teikia tvirtinti kultūros ministrui Kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo tvarką bei organizuojamų renginių tvarką;
 • vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir teritorijų planavimo dokumentų reikalavimais, pagal kompetenciją nustato specialiąsias sąlygas, kurių būtina laikytis rengiant teritorijų planavimo dokumentų, statinių ir įrenginių statybos, kelių, inžinerinių komunikacijų ir kitų objektų projektus, derina juos, taip pat derina žemėtvarkos ir miškotvarkos projektus;
 • vykdo organizatoriaus funkcijas rengiant teritorijų planavimo dokumentus Kultūrinio rezervato teritorijos apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir naudojimo klausimais;
 • pagal kompetenciją kontroliuoja fizinių bei juridinių asmenų ūkinę ir kitą veiklą visoje Kultūrinio rezervato teritorijoje ir jo apsaugos zonose;
 • vykdo Kultūrinio rezervato teritorijoje ir apsaugos zonose esančių kultūros ir gamtos vertybių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo darbus, vykdo muziejinę veiklą;
 • vykdo mokslinę tiriamąją veiklą:
 • vykdo Kultūrinio rezervato teritorijos ir apsaugos zonų kultūros ir gamtos vertybių nuolatinius mokslinius tyrimus, darbo rezultatus fiksuoja tyrimų ataskaitose, monografijose, straipsniuose, kataloguose ir kartotekose, įveda juos į mokslinę apyvartą;
 • propaguoja mokslinio tiriamojo darbo rezultatus;
 • kaupia biblioteką;
 • organizuoja mokslinius seminarus ir konferencijas;
 • saugo ir naudoja savo darbuotojų mokslinio darbo rezultatus, remdamasi Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymu ir kitais teisės aktais;
 • propaguoja Kultūrinio rezervato teritorijos ir apsaugos zonų kultūros ir gamtos vertybes;
 • organizuoja ir veda ekskursijas po Kultūrinio rezervato teritoriją ir jo apsaugos zonas;
 • rengia ir įgyvendina moksleivių ugdymo programas;
 • organizuoja kultūrinius renginius;
 • rengia ekspozicijas ir parodas;
 • vykdo kitas funkcijas, numatytas Kultūrinio rezervato nuostatuose.
Taryba
 1. Kultūriniame rezervate sudaroma taryba – patariamoji direktoriaus institucija. Tarybos sudėtį, jos nuostatus ir darbo reglamentą direktoriaus teikimu tvirtina kultūros ministras. Taryba sudaroma ketveriems metams.
 2. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas iš tarybos narių balsų dauguma. Tarybą sudaro15 narių. Į ją skiriami Kultūrinio rezervato žemės ir kito nekilnojamojo turto naudotojų atstovai iš Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus apskrities viršininko administracijos, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos dailės muziejaus, Vilniaus pilių direkcijos, Vilniaus arkivyskupijos. Į tarybą taip pat gali įeiti Kultūros ministerijos, Aplinkos ministerijos, Valstybinės paminklosaugos komisijos atstovai, nepriklausomi ekspertai ir akademinės visuomenės atstovai.
 • analizuoja ir vertina Kultūrinio rezervato teritorijoje ir jo apsaugos zonose vykstančius procesus, nagrinėja ir teikia pasiūlymus Kultūrinio rezervato direkcijai:
 • dėl Kultūrinio rezervato tvarkymo tikslinių programų;
 • dėl Kultūrinio rezervato mokslinės-tiriamosios veiklos;
 • dėl ūkinės veiklos Kultūrinio rezervato teritorijoje;
 • dėl Kultūrinio rezervato lankymo taisyklių;
 • dėl Kultūrinio rezervato teritorijos teritorinio planavimo dokumentų rengimo ir jų sprendinių realizavimo;
 • dėl lėšų Kultūrinio rezervato programoms įgyvendinti;
 • dėl Kultūrinio rezervato stojimo į nacionalines ir tarptautines organizacijas.

 

Direkcijos teisės ir pareigos

Direkcija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:
1. Teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti Direkcijai neatlygintiną patikėjimo teise perduotą valstybės turtą bei disponuoti juo;
2. Teikti mokamas paslaugas bei nustatyti mokamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai juos nustato steigėjas ar kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybė;
3. Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
4. Steigėjui leidus, steigti labdaros ir paramos fondus.