Nuostatai

Nuostatai

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL KULTŪROS MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO Nr. ĮV-171 „DĖL VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. sausio 25 d. Nr. ĮV-56

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 6 ir 8 dalimis (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 21 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalimi, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 1111 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 72-3059), 11 punktu:

1. P a k e i č i u Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-171 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 108-4052; 2005, Nr. 104-3860), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorę Audronę Kasperavičienę per 30 dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo teisės aktų nustatyta tvarka pateikti šiuo įsakymu pakeistus Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatus įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Kultūros ministras Arūnas Gelūnas

_______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-171

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2012 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-56
redakcija)

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų, kuri organizuoja veiklą Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate, užtikrina jo apsaugą ir naudojimą pagal paskirtį.

2. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija (toliau vadinama – Direkcija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas bankuose. Direkcijos buveinė: Šiltadaržio g. 2, LT-01124 Vilnius.

3. Direkcijos savininkas – Lietuvos valstybė. Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija), kuri:

3.1. tvirtina ir keičia Direkcijos nuostatus;

3.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Direkcijos direktorių;

3.3. priima sprendimą dėl Direkcijos buveinės pakeitimo;

3.4. priima sprendimą dėl Direkcijos reorganizavimo ar likvidavimo;

3.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

3.6. sprendžia kitus šiuose nuostatuose ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Direkcijos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 1111 (Žin., 2002, Nr. 72-3059), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

II. DIREKCIJOS VEIKLOS SRITIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

5. Direkcijos veiklos sritis – saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkybos organizavimas.

6. Direkcijos tikslas – užtikrinti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato (toliau vadinama – Kultūrinis rezervatas) kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimą pažinimui bei naudojimui:

6.1. išsaugoti kultūros paminklus: Vilniaus piliavietę (vadinamą Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi); Piliakalnį (vadinamą Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų kryžių kalnu) su papiliais (vadinamais: Bekešo kalnu, Gedimino kapu, Stalo kalnu), Arkikatedros bazilikos, Aukštutinės ir Žemutinės pilių pastatų ir jų liekanų kompleksą;

6.2. išsaugoti kultūros paveldo objektus: statinių kompleksą Barboros Radvilaitės g. 4, 6, pastatą T. Kosciuškos g. 3, Trijų Kryžių paminklą;

6.3. organizuoti Kultūrinio rezervato teritorijos ir joje esančių kultūros vertybių mokslinius tyrimus ir stebėjimus;

6.4. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą.

7. Direkcija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja Kultūrinio rezervato apsaugą, priežiūrą, tvarkybą, pritaikymą lankymui ir naudojimui;

7.2. Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklių, patvirtintų kultūros ministro įsakymu, nustatyta tvarka vykdo Vilniaus senamiesčio dalies, kurios apsaugai įsteigtas Kultūrinis rezervatas, stebėseną;

7.3. rengia Kultūrinio rezervato tvarkybos, priežiūros ir naudojimo programas;

7.4. rengia ir teikia tvirtinti kultūros ministrui Kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisykles;

7.5. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų ir teritorijų planavimo dokumentų reikalavimais, visoje Kultūrinio rezervato teritorijoje pagal kompetenciją nustato specialiąsias sąlygas ir reikalavimus, kurių būtina laikytis rengiant teritorijų planavimo dokumentų, statinių ir įrenginių statybos, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų objektų projektus, juos tikrina ir (ar) derina, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijose tikrina ir įvertina statinių tinkamumą naudoti;

7.6. kultūros ministro pavedimu organizuoja Kultūrinio rezervato teritorijos, jo zonų ir apsaugos zonų ribų planų, tvarkymo planų (planavimo schemų) bei kitų teritorijų planavimo dokumentų, kurių organizatoriumi Direkcija gali būti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, rengimą ar jų keitimą;

7.7. pagal kompetenciją kontroliuoja fizinių bei juridinių asmenų veiklą visoje Kultūrinio rezervato teritorijoje;

7.8. teikia ieškinius dėl Kultūrinio rezervato teritorijos apsaugos ir naudojimo pažeidimų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

7.9. vykdo Kultūrinio rezervato teritorijoje esančių kultūros ir gamtos vertybių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo darbus;

7.10. vykdo ir organizuoja Kultūrinio rezervato teritorijoje esančių kultūros vertybių mokslinius tyrimus, stebėjimus, darbo rezultatus fiksuoja tyrimų ataskaitose, monografijose, straipsniuose, kataloguose ir kartotekose, įveda juos į mokslinę apyvartą;

7.11. organizuoja mokslinius seminarus ir konferencijas;

7.12. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymu (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) ir kitais teisės aktais, saugo ir naudoja savo darbuotojų mokslinio darbo rezultatus;

7.13. kaupia biblioteką;

7.14. užsiima leidybine veikla;

7.15. vykdo švietėjišką veiklą:

7.15.1. propaguoja Kultūrinio rezervato teritorijoje esančias kultūros ir gamtos vertybes;

7.15.2. organizuoja ir veda ekskursijas po Kultūrinio rezervato teritoriją;

7.15.3. rengia ir įgyvendina kultūros bei gamtos paveldo švietėjiškas programas;

7.15.4. organizuoja kultūrinius renginius;

7.15.5. rengia ekspozicijas ir parodas;

7.16. teikia Kultūros ministerijai tvirtinti Direkcijos veiklos planus ir tikslines programas, jų įgyvendinimo metines ataskaitas;

7.17. vykdo kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Kultūrinio rezervato nuostatuose ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

III. DIREKCIJOS TEISĖS

8. Direkcija turi teisę:

8.1. teikti mokamas paslaugas, savarankiškai nustatyti mokamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai juos nustato steigėjas ar kai kainų ir kitų normatyvų dydžių nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai;

8.2. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

8.3. atsiskaityti už pateiktas prekes ir atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

8.4. sudaryti ekspertų komisijas veiklos klausimams nagrinėti;

8.5. rengti pasitarimus, konferencijas, seminarus aktualiais Kultūrinio rezervato kultūros ir gamtos vertybių, apsaugos ir naudojimo klausimais;

8.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka.

9. Direkcija turi kitas, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

10. Direkcijos valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (Žin., 1985, Nr. 1-1) numatytus administracinius teisės pažeidimus.

IV. DIREKCIJOS TURTAS IR LĖŠOS

11. Direkcijos turtas – Direkcijai Vyriausybės nustatyta tvarka perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas: pastatai, patalpos, kitos pagrindinės priemonės, žemė, vidaus vandenys, miškai, finansiniai ištekliai ir kitas su Direkcijos veikla susijęs turtas, kurį ji valdo, naudoja ir disponuoja juo turto patikėjimo teise.

12. Direkcijos pajamas sudaro:

12.1. steigėjo asignavimai – valstybės biudžeto lėšos;

12.2. kitų valstybės biudžeto asignavimų lėšos, skirtos tikslinėms programoms vykdyti;

12.3. pajamos, gautos už mokamas paslaugas;

12.4. pajamos, gautos už patalpų, transporto nuomą;

12.5. lėšos ir turtas, gautas kaip parama;

12.6. kitos pajamos, kurių nedraudžia turėti Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

13. Direkcijos išlaidas sudaro:

13.1. lėšos, skirtos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčiui ir valstybinio privalomojo draudimo įmokoms;

13.2. pastatų, inžinerinių statinių ir įrengimų išlaikymo, teritorijos priežiūros, tvarkymo ir kitos išlaidos;

13.3. išlaidos, susijusios su Direkcijos veikla;

13.4. kitos išlaidos.

V. DIREKCIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Direkcijos veikla organizuojama vadovaujantis Kultūros ministerijos patvirtintu metiniu veiklos planu.

15. Direkcijai vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų kultūros ministras.

16. Direktorius:

16.1. vadovauja Direkcijai ir atsako už jos bei Kultūrinio rezervato tikslų įgyvendinimą ir veiklą;

16.2. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Direkcijos nuostatų ir kitų teisės aktų;

16.3. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami įstatymo rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;

16.4. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Direkcijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

16.5. tvirtina Direkcijos struktūrą, struktūrinių padalinių nuostatus;

16.6. neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtina Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus, pareigybių aprašymus:

16.7. tvirtina Direkcijos veiklos pajamų ir išlaidų sąmatas, ūkinės ir finansinės veiklos statistines ataskaitas;

16.8. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas;

16.9. išduoda įgaliojimus, Direkcijos vardu sudaro sutartis;

16.10. tvirtina Direkcijos darbo tvarkos taisykles;

16.11. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus Direkcijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, kontroliuoja jų vykdymą;

16.12. sudaro nuolatines ir laikinąsias komisijas Direkcijos veiklos problemoms spręsti;

16.13. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų Direkcijai nustatytas funkcijas bei kultūros ministro pavedimus.

17. Nesant Direkcijos direktoriaus, jo pareigas laikinai eina kitas kultūros ministro įsakymu paskirtas Direkcijos valstybės tarnautojas.

18. Prie Direkcijos sudaroma taryba – patariamoji direktoriaus institucija. Tarybos sudėtį ir darbo reglamentą Direkcijos direktoriaus teikimu tvirtina kultūros ministras. Taryba sudaroma ketveriems metams.

19. Tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvavusių Tarybos narių balsų dauguma. Tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą reikšmę turi Tarybos pirmininko balsas.

20. Taryba analizuoja ir vertina Kultūrinio rezervato teritorijoje ir jo apsaugos zonose vykstančius procesus, nagrinėja ir teikia pasiūlymus Kultūrinio rezervato direkcijai dėl:

20.1. Kultūrinio rezervato tvarkymo tikslinių programų;

20.2. Kultūrinio rezervato mokslinės tiriamosios veiklos;

20.3. ūkinės veiklos Kultūrinio rezervato teritorijoje;

20.4. Kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių;

20.5. Kultūrinio rezervato teritorijos teritorinio planavimo dokumentų rengimo ir jų sprendinių realizavimo;

20.6. Kultūrinio rezervato teritorijoje planuojamų atlikti statybos darbų projektinių pasiūlymų ir statybos darbų projektų;

20.7. lėšų, reikalingų Kultūrinio rezervato veiklai organizuoti bei Kultūrinio rezervato uždaviniams įgyvendinti.

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į TARNYBĄ IR DARBĄ,
JŲ DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

21. Direkcijos valstybės tarnautojų tarnybos, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

22. Direkcijos darbuotojų darbo, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

VII. DIREKCIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

23. Direkcijos finansų kontrolę atlieka direktoriaus paskirti Direkcijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

24. Direkcijos metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę vykdo Direkcijos direktorius.

25. Direkcija teikia Kultūros ministerijai ir kitoms teisės aktų numatytoms institucijoms veiklos, finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas.

26. Direkcijos vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

27. Direkcijos valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Direkcija reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Direkcijos vieši pranešimai skelbiami Direkcijos interneto tinklalapyje.

30. Direkcijos nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.